Jiangmen City Xinhui District Secretary For The Former Wenhui Metal.
Address: Jiangmen City Xinhui District Secretary for the town before the Kunlun Development Zone
Tel :86-6583728
Fax :86-6583738
Contact: Li Sheng 13828086678
Home | About Us | Products | FeedBack | Contact Us
© Jiangmen City Xinhui District Secretary For The Former Wenhui Metal.